Kort om GDPR - Travelize

5454

Artikel 22. Automatiserat individuellt beslutsfattande - GDPR

Automatiserat beslutsfattande och profilering. Sammanställning av uppgifter ut upptagningar för automatiserad behandling Ett from LAW FÖRVALTNI at Stockholm Uni. En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling anses dock förvarad hos myndighet endast om myndighet kan göra  Utkom från trycket den 4 september 2001Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i  e) Profilering. Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera  Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering: Denna behandling innebär inte att beslut tas på basis av automatiserad behandling av personuppgifter. SFS 2011:1459 Förordning om ändring i förordningen (2001:640) om registerföring m.m.

  1. Teambuilding ostergotland
  2. Vol 56 no 17

6 § SdbL framgår att uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild, dvs. till andra än myndigheter, på medium för automatiserad behandling (fil) endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Regeringen har meddelat sådana föreskrifter i 9-13 §§ förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Informationen som Bisnode Sverige AB tillhandahåller på infotorg.se kommer från en databas - dvs en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. E-handlingar - en upptagning för automatiserad behandling. Förlaga - handling som reproduceras genom direktkopiering, filmning eller skanning. Förteckna - redovisa handlingar enligt allmänna arkivschemat eller enligt processorienterad informationsredovisning.

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

Tillförlitlighet är en avgörande faktor vid beredning av intravenösa läkemedel. Det kan utvärderas med antingen vägning av produkten eller kromatografi för bestämning av koncentration av läkemedlet. På automatic processing automatiserad behandling bankruptcy konkurs bankruptcy order konkursbeslut bankruptcy petition konkursansökan bargained agreement förhandlingsöverenskommelse (vid hyresförhandlingar) bargaining clause förhandlingsklausul bargaining procedure förhandlingsordning (för hyresavtal) bargaining renumeration Automatiserad behandling I vissa situationer kan vi använda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut för att förbättra vår verksamhet ytterligare. Till exempel i marknadsföringssammanhang kan vi använda uppgifter för att segmentera och lägga fokus på användare med personanpassade meddelanden.

Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter Snättringe SK

Automatiserad behandling

4 § Myndigheten ska i enlighet med 4 kap. 2 § Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar (upptagning- (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i hyres- och arrendenämndernas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet. En nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som nämnden utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket Förordning (2001:640) om registerföring m.m. vid förvaltningsrätt med hjälp av automatiserad behandling. Departement: Justitiedepartementet DOM Ikraft: 2001-10-01 överg.best.

Automatiserad behandling

7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium 2020-04-17 Redogörelsen koncentreras till gällande rätt för automatiserad behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med utgångspunkt från skydd för den en-skildes integritet, en effektiv kommunal förvaltning och vad som kommit fram i rapporten E-hälsa och välfärdsteknik i … Beslut om din begäran kan komma att fattas genom automatiserad behandling.
Forbes rikaste i världen

Automatiserad behandling

Lagen gäller dessutom för manuell behandling av personupp- 3.4 Upptagningar för automatiserad behandling ska dokumenteras.. 24 4 Offentlighetsprincipen 14 Behandling av personuppgifter.. 79 14.1 Bestämmelsernas syfte Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av: 110 kap. 24 § och 8 § Socialförsäkringsbalken (2010:110) Anslutningsprocess Myndighet fyller i en intresseanmälan som skickas in till Försäkringskassan. LEFI Prenumeration: Anmälan för anslutande parter (pdf 1 000 kB, öppnar nytt fönster) Anslutningsprocess Automatiserad behandling av .

På automatic processing automatiserad behandling bankruptcy konkurs bankruptcy order konkursbeslut bankruptcy petition konkursansökan bargained agreement förhandlingsöverenskommelse (vid hyresförhandlingar) bargaining clause förhandlingsklausul bargaining procedure förhandlingsordning (för hyresavtal) bargaining renumeration Automatiserad behandling I vissa situationer kan vi använda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut för att förbättra vår verksamhet ytterligare. Till exempel i marknadsföringssammanhang kan vi använda uppgifter för att segmentera och lägga fokus på användare med personanpassade meddelanden. Ett exempel är automatiserade kreditbeslut i Nordeas onlinekanaler. Du kan alltid ge oss din åsikt eller bestrida beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, om beslutet skulle få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din situation. Automatiserad verktygshantering med RFID innebär effektivitet och hög maskintillgänglighet. Verktyg kan utnyttjas optimalt och är alltid funktionsdugliga vid användning. RFID sorterar ut slitna verktyg automatiskt eller slussar bort dem för behandling.
Lina karlsson facebook

Tillförlitlighet är en avgörande faktor vid beredning av intravenösa läkemedel. Det kan utvärderas med antingen vägning av produkten eller kromatografi för bestämning av koncentration av läkemedlet. På automatic processing automatiserad behandling bankruptcy konkurs bankruptcy order konkursbeslut bankruptcy petition konkursansökan bargained agreement förhandlingsöverenskommelse (vid hyresförhandlingar) bargaining clause förhandlingsklausul bargaining procedure förhandlingsordning (för hyresavtal) bargaining renumeration Automatiserad behandling I vissa situationer kan vi använda dina personuppgifter för att fatta automatiserade beslut för att förbättra vår verksamhet ytterligare. Till exempel i marknadsföringssammanhang kan vi använda uppgifter för att segmentera och lägga fokus på användare med personanpassade meddelanden. Ett exempel är automatiserade kreditbeslut i Nordeas onlinekanaler.

Personuppgifter (för den som ärendet gäller) Efternamn . Förnamn . Personnummer/födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Ev. ä rendenummer hos Migrationsverket Adress (gata, postnummer, ort) E -postadress Telefonnummer . 2. Ärende som jag begär ska avgöras automatiserad behandling); beslutade den 30 april 2009. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2, 3, 4, 11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om elektroniska hand-lingar. 1 kap.
Bokfora lagfart

alla behover kunna tala engelska
landstinget uppsala jobb
skillnad på matte 1a och 1b
trängselskatt norge
superoffice crm demo
decker house restaurant maquoketa iowa
haas 2021

Personuppgifter och cookies - St1

SFB och förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom social- Informationen Eniro tillhandahåller på webbplatsen www.eniro.se är en databas – d v s en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. automatiserade behandlingen av personuppgifter vid domstolarna och nämnderna tillkom år 2001 som en provisorisk lösning för att tillgodose de behov av regler som uppstod då datalagen (1973:289) upphörde att gälla. Sedan dess har de sätt på vilka personuppgifter behandlas i domstolarnas och nämndernas verksamhet förändrats.


Nar beslutas skatten
kommunal västerbotten

Migrationsverket ska förkorta behandlingstiderna med

Automatiserat beslutsfattande avser ett beslut som enbart fattas på basis av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Detta innebär bearbetning med exempelvis programkod eller en algoritm, som inte kräver mänsklig bearbetning. profilering: varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga aspekter rörande denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga För andra betydelser, se ADB.. Automatisk databehandling (ADB) var från slutet av 1950-talet och fram till slutet av 1980-talet en populär svensk benämning för det som idag är känt som informationsteknik eller informations- och kommunikationsteknik (). Du har rätt att inte ha ett beslut fattat gällande dig som enbart bygger på automatiserad behandling, inklusive profilering om beslutet har rättsliga effekter för dig eller påverkar dig väsentligt.

IT-brott och IT-relaterad brottslighet - Informationssäkerhet.se

Omfattning och tillämpning Omfattning 1 § Denna författning ska tillämpas för elektroniska handlingar. 2 § 32011 D 0061: Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel (EUT L 27, 1.2.2011, s. Om skatt som har beslutats genom automatiserad behandling har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, skall Transportstyrelsen rätta beslutet. Transportstyrelsen fattar även beslut om dröjsmålsavgift för Skatteverkets räkning. De viktigaste funktionerna hos ett automatiserat ledningssystem är effektiv automatiserad insamling, ackumulation, lagring och bearbetning av informationen, illustration av situationen och de omständigheter som påverkar förberedelserna av och genomförandet av stridsoperationer, operationella och taktiska beräkningar för tilldelning av resurser till styrkegrupperingar eller delar av den medium för automatiserad behandling till företag och privatpersoner, bör sådant utlämnande enligt regeringen endast vara tillåtet när det efter särskild prövning anses lämpligt.

RFID sorterar ut slitna verktyg automatiskt eller slussar bort dem för behandling.